مقالات - حقوق مدنی
English فارسی
اثر عقود و معاملات

اجاره
1389/4/15|انتقال عین مستاجر و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
1388/12/17|ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی
1388/12/15|ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک
1387/12/3|اجاره به شرط تمليک
1387/12/2|نقدي بر اجاره به شرط تمليک
1387/10/7|نقد و بررسی ادله بطلان شرط ضان مستاجر
|بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني
|نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376

احوال شخصيه

اخذ به شفعه
1389/4/1|اعمال یا عدم اعمال حق شفعه در آپارتمان ها
1387/12/3|تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني
1385/7/1|ارث حق به شفعه
1385/7/1|شرایط اخذ یه شفعه در فقه و حقوق ایران
1383/10/1|نظریه تضامن در اجرای حق شفعه ونظریه خیار
1371/7/1|حق شفعه در قانون مدنی مصر
| وضع حقوقي بنا و درخت احداث شده بوسيله خريدار مال شريك پيش از اخذ به شفعه
|اخذ به شفعه
|اخذ به شفعه 2
|تاملی در راه های فرار از ایجاد حق شفعه
|تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعده لا ضرر
|حق شفعه

ارث
1389/7/11|نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ۹۴۵ قانون مدنی
1389/4/15|بررسی و تحلیل فقهی - حقوقی مواد ۷۸۷ و ۷۸۸ قانون مدنی ایران
1388/12/15|ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه
1387/12/10|لعان و مانعيت آن از ارث در حقوق ايران
1387/12/10|جواهر الفرائض در ارث از خواجه نصيرالدين طوسى
1387/12/10|جواهر الفرائض(2)در چگونگى تحصيص[تقسيم ارث]با مراعات تصحيح[سهام]خواجه نصيرالدين طوسى
1387/12/2|بررسي شرايط وصي از ديدگاه هفت مذهب اسلامي
1387/12/2|بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين بخش دوم : ارث حمل
1381/11/28|اقرار ورثه به وجود وارث ديگر
1381/11/28|اقرار ورثه به مديون بودن ميت
|ارزش نسبت و جذبه عدالت در توارث همسران

اشخاص و محجورين
1388/12/17|فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و مقایسه آن با حقوق ایران
1388/12/15|پرتو حقوق بین الملل بر شبیه سازی انسان
1388/3/2|چالش های حقوق بشری شبیه سازی انشان
1387/12/10|سخنى درباره تغيير جنسيت
1387/12/3|تغيير جنسيّت از منظر فقهى و حقوق
1387/12/3|قلمرو ولايت قهری در امور صغار
1387/12/3| تغيير جنسيّت از منظر فقه و حقوق ونگاهي بر حقوق مشتركين در نظام'آي سي تي 'ايران وعلل اطاله دادرسي و راههاي جلوگيري از آن
1387/12/2|اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال 1361
1387/12/2|قيمومت شخصي حقوقي و « قانون واگذاري قيموميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور »
1387/12/2|آيا افراد ممنوع‌المعامله دادگاه انقلاب حق خريد دارند؟
1387/12/2|بررسي مفهوم اقامتگاه در حقوق مدني فرانسه
1387/12/2|تغيير نام كوچك
1387/5/1|شبيه سازی انسان به کمک تکنولوژی جديد
1387/4/31|تغيير جنسيت
1381/11/28|مفهوم بلوغ و رشد و رابطه آنها با يکديگر
1381/11/28|مهفهوم بلوغ و رشد و رابطه آنها با يکديگر
1381/11/28|عدم ولايت کافر بر مسلمان
1381/11/28|اعتبار مصلحت در تصرفات مالی ولی قهری
1381/11/28|حکم وصيت صغير مميز
1381/11/28|تصرفات محجورين

اموال
1389/7/11|قاعده قرعه
1389/7/11|اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
1389/7/11|ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی
1389/7/11|بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه
1389/4/15|مالکیت و مفهوم آن در قرار دادهای نفتی
1388/12/17|پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران
1388/1/23|مرورى بر انديشه آيةاللّه نائينى
1387/12/10|داد و ستد قولنامه ای
1387/12/10|نقش قبض درعقد رهن
1387/12/10|داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلی
1387/12/10|فهم اجتماعی از نصوص ‏در فقه امام ‏صادق(ع)
1387/12/10|قواعد فقهی «2»اصل لزوم در معاملات
1387/12/10|پیش بها (بیعانه)
1387/12/10|قاعده غرور
1387/12/10|استصناع (قرارداد سفارش ساخت)
1387/12/10|قواعد فقهی (5)«قاعده اتلاف»
1387/12/10|پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم؟
1387/12/10|قواعد فقهی(5) قاعده اتلاف(2)
1387/12/10|استصناع (سفارش ساخت کالا)
1387/12/10|حــوالــه بخش اول
1387/12/10|قاعده على اليد بخش پايانى
1387/12/10|حواله (بخش دوم)
1387/12/10|میراث غیر مسلمان
1387/12/10|میراث زوجه از اموال غیر منقول
1387/12/10|میراث زوجه از اموال غیر منقول (2)
1387/12/10|شرط قبول در وقف
1387/12/10|شرط اذن امام در احیای زمین‏های موات
1387/12/8|نقش نگارش در انشای رای ۲
1387/12/3|شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه 3
1387/12/3|شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه ۲
1387/12/3|تعهد به فعل ثالث
1387/12/3|رهن مستعار
1387/12/3|تاثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک
1387/12/3|مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه قانون مدنی حقوق اروپایی و حقوق فرانسه
1387/12/3|مسئولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار
1387/12/3|مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
1387/12/3|اختلاف آرا در فروش مال الرهانه
1387/12/3|مشروعیت عزل دین و آثار آن
1387/12/3|انتقال قرارداد
1387/12/3|باز پژوهی سببيت حيازت در تملک
1387/12/3|احکام وصیت و ارث ذمی از نظر فقهای اسلامی
1387/12/3|تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
1387/12/3|بررسی ضمان در مساله تعاقب ایادی
1387/12/3|وفای به عهد (۱)
1387/12/3|پرداخت به شخص ثالث
1387/12/3|شرط رهن در عقد اجاره
1387/12/3|بررسی موضوع بهره در مضاربه بانکی
1387/12/3|قاعده مایضمن بصحیحه
1387/12/3|تعیین جهت پرداخت
1387/12/3|قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد
1387/12/3|بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن
1387/12/3|تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف متقاضای عقد
1387/12/3|ضمان ما لم یحجب
1387/12/3|میراث زوجه
1387/12/3|شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردهای نامعین
1387/12/3|خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه
1387/12/3|تاثیر مفهوم غضب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی
1387/12/3|بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات
1387/12/3|دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود
1387/12/3|تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعده لا ضرر
1387/12/3|لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
1387/12/3|قاعده علی الید و ضمان منافع
1387/12/3|تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث وحقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان آمریکا واسترالیا
1387/12/3|قلمرو احوال شخصیه
1387/12/3|فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام
1387/12/3|تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها و مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده لاضرر
1387/12/3|شبیه سازی و آثار حقوقی آن
1387/12/3|نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
1387/12/3|پیش بینی نقض قرارداد
1387/12/3|دعاوی تخلیه و سکوت اجاره نامه
1387/12/3|حقوق تجارت الکترونيک
1387/12/3|مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام
1387/12/3|نهاد حسبه در منابع فقه شیعه
1387/12/3|بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی
1387/12/3|مطالعه‏ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
1387/12/3|آیا طبیب ضامن است؟
1387/12/3|نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب
1387/12/3|ضمان معاوضی
1387/12/3|اگر برخی از اولیاء صغیر یا مجنون باشند:
1387/12/3|بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
1387/12/3|مساله شرطی‏های خلاف واقع
1387/12/3|مطالعه تطبیقی ارث زن
1387/12/3|خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980
1387/12/3|قرارداد عدم تجارت
1387/12/3|قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد
1387/12/3|اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏
1387/12/3|ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
1387/12/3|مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏
1387/12/3|مسؤولیت دولت در قبال اعمال اشخاص
1387/12/3|مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف
1387/12/3|انعقاد قراردادهای الکترونیکی
1387/12/3|معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی-حقوقی
1387/12/3|بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
1387/12/3|مبانی مشروعیت پیوند اعضاء
1387/12/3|پیوند اعضاءمبتلایان به مرگ مغزی
1387/12/3|مالکیت زمانی یا Time Sharing
1387/12/3|وکالت آزاد
1387/12/3|انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل
1387/12/3|وکالت بدون فسخ ( وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء )
1387/12/3| شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه ۱
1387/12/3|اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
1387/12/3|غبن طرفینی
1387/12/3|حق موضوع بیع
1387/12/3|شرط حفظ مالکیت در قراردهای بیع (بررسی تطبیفی در حقوق انگلستان و ایران)
1387/12/2|جستاری از حقوق مدنی _ مبیع ۷
1387/12/2|نقدی بر مقاله « اختیار وکیل در قبض ثمن »
1387/12/2|جستاری از حقوق مدنی _ مبیع (بخش پایانی)
1387/12/2|نقش تشریفات در نقل و انتقال املاک
1387/12/2|نمونه اسناد مربوط به حق انتفاع
1387/12/2|طرح سؤال و پاسخی در مورد معامله معارض
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (1)
1387/12/2|نقدی بر یک رأی وحدت رویه
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (2)
1387/12/2|اقاله ـ یکی از اسباب سقوط تعهد
1387/12/2|خودکرده را تدبیر نیست
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش سوم)
1387/12/2|«اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران
1387/12/2|ضمان مستأجر در عین مستأجره
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)
1387/12/2|«اصالة الصّحة»یا اصل صحّت قراردادها در حقوق ایران (بخش دوم و پایانی)
1387/12/2|بحثی کوتاه در خصوص ابهاماتی در زمینه اخذ امضاء در اسناد وکالت بلاعزل
1387/12/2|سرنوشت گنجینه‌های موسوم به قباله یا قبالجات به کجا خواهد انجامید؟
1387/12/2|شرط عدم عزل وکیل در وکالتنامه اولیه و اختیار وکلای توکیلی برای انتخاب وکیل بلاعزل
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش پنجم)
1387/12/2|یک اشکال دیرینه در سهم‌الارث فرض بران
1387/12/2|بحثی در کیفیت «رد» ارث
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش ششم)
1387/12/2|وکالت، بدون حق فسخ
1387/12/2|ماهیت حقوقی وصیت
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش هفتم)
1387/12/2|وقف
1387/12/2|ارزش واقعی، ارزش منطقه‌ای؛ کدام گزینه منطبق با شرع و حقوق و عدالت است؟
1387/12/2|تداوم پرداخت خسارات بیمه‌ نامه مسؤولیت مدنی سردفتران و دفتریاران
1387/12/2|مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش هشتم)
1387/12/2|نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران
1387/12/2|نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکت‌های سهامی
1387/12/2|جستاری در قاعدة ید (امارة تصرف)
1387/12/2|مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش هشتم)
1387/12/2|تحلیلی پیرامون عقد «اجاره به شرط تملیک»
1387/12/2|ضرورت تجدیدنظر در قانون تملک آپارتمانها و آئین‌نامه اجرایی آن
1387/12/2|نقدی بر مقاله «نقص امضا در اسناد تعهدآور شرکت‌های سهامی»
1387/12/2|ارادة طرفین در تعیین کیفی و کمّی مدت در عقد اجاره
1387/12/2|بررسی و تحلیل عقد بیع در ارشاد علامه
1387/12/2|تعارض قوانین در باب وصیت و ارث
1387/12/2|حق موضوع بیع
1387/12/2|نقدی بر ماده 679 قانون مدنی
1387/12/2|تعارض قوانین در باب وصیت و ارث (قسمت دوم و پایانی)
1387/12/2|فروش آپارتمان‌های ساخته نشده
1387/12/2|بررسی انتقال موقعیت قراردادی مستأجر در عقد اجاره
1387/12/2|تشریفات در قراردادها و بی‌نظمی در نظم حقوقی
1387/12/2|قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن
1387/12/2|فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید برای تجارت جدید
1387/12/2|بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله
1387/12/2|تعدیل وجه التزام در قراردادهای الحاقی
1387/12/2|بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت
1387/12/2|قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها
1387/12/2|بررسی تطبیقی آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
1387/12/2|بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر(بخش دوم)
1387/12/2|تفسیر قراردادها (بخش دوم)
1387/12/2|شرط عدم مسؤولیت و مفاهیم مشابه
1387/12/2|الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود
1387/12/2|کیفیت اعمال خیار غبن
1387/12/2|لزوم قید مبلغ واقعی ثمن در اسناد قطعی غیر منقول و...
1387/12/2|وارث مسلمان مانع از رسیدن ارث به دیگر ورثه غیر مسلمان می شود؟
1387/12/2|بحث تطبیقی در ارث اقلیتهای دینی و قانون مدنی ایران
1387/12/2|اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال 1361_ (بخش سوم و پاياني)
1387/12/2|گزیده‌ای از نظرات اداره کل حقوقی وزارت دادگستری
1387/12/2|تفکیک ـ افراز ـ تقسیم
1387/12/2|شیوه‌ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی (بخش اول)
1387/12/2|شیوه‌ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی (بخش دوم)
1387/12/2|قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
1387/12/2|تحلیل ونقد ماده 816 قانون مدنی
1387/12/2|بدل حیلوله و آثار آن
1387/12/2|اشتباه در خود موضوع معامله (مفهوم اشتباه در موضوع معامله بخش دوم و پایانی
1387/12/2|اشتباه در موضوع معامله بخش نخست
1387/12/2|نابرابری ارث زن و مرد
1387/12/2|قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
1387/12/2|مساله (رد) در ارث زن و شوهر
1387/12/2|تغییر جنسیّت از منظر فقه و حقوق
1387/12/2|قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران
1387/12/2|محاسبه هزینه تسهیلات قرض‌الحسنه و مقایسه آن با سایر عقود اسلامی
1387/12/2|نقدی بر انصراف زن یا شوهر پس از درخواست طلاق توافقی
1387/12/2|« اکراه و اشتباه »
1387/12/2|اخذ امضاء در اسناد وکالت بلاعزل
1387/12/2|انعقاد قراردادهای الکترونیکی1
1387/12/2|« وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع »
1387/12/2|آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخته شود ؟
1387/12/2|« نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران »
1387/12/2|تغییرنام افرادتوسط محاکم رأی دادگاه تجدیدنظراستان تهران
1387/12/2|بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
1387/12/2|« اصل صحت »
1387/12/2|آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
1387/12/2|نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376
1387/12/2|رای دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به تقاضای تصحیح اسم در شناسنامه
1387/12/2|رای محکمه عالی انتظامی قضات در مورد تقاضای تغییر سن و تصحیح شناسنامه
1387/12/2|نهادهای جدید حقوقی در دنیای صنعتی
1387/12/2|«مهریه از منظر تعهدات نامقدور»
1387/12/2|شرایط صدور شناسنامه‌ی جدید
1387/12/2|ماليات‌هاى حكومتى؛ مشروعيت يا عدم مشروعيت؟
1387/12/2|نقدی بر مبانی پذیرش مسوولیت پزشک غیرمقصر (2)
1387/12/2|نقدی بر مبانی پذیرش مسوولیت پزشک غیر مقصر (1)
1387/12/2|اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران
1387/12/2|« تعیین سقف مهریه »مخالف اصل آزادی اراده ها
1387/12/2|مسؤولیت دولتها در قبال خسارت های معنوی
1387/12/2|مسئولیت غیر قراردادی درحقوق ایران وفرانسه
1387/12/2|رژیم مسئولیت مدنی وکیفری رسانه ها درحقوق فرانسه
1387/12/2|اعمال پزشکی از دیدگاه قانون -سازمان پزشکی عمومی انگلستان
1387/12/2|اعمال پزشکی از دیدگاه قانون -مصونیت قانونی در اعمال پزشکی
1387/12/2|تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه
1387/12/2|استناد واثبات قانون خارجی : مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپائی
1387/12/2|لغو مصونیت قضایی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف
1387/12/2|بحثی درباره فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه
1387/12/2|ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
1387/12/2|مسئولیت مدنی وکیفری تولیدکنندگان سیگار-قسمت دوم
1387/12/2|ممکن الحصول و عدم النفع
1387/12/2|توافق مقدماتی در حقوق کامن دو با تاکید بر حقوق انگلستان و آمریکا
1387/12/2|ضمانت اجرایی حقوقی سوءاستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد
1387/12/2|رهن دین
1387/12/2|مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در بیع
1387/12/2|وضعیت تغییر جنسیت
1387/5/9|حواله بخش سوم
1387/5/1|معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار
1387/5/1|زمين موات
1387/5/1|مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف متقاضای عقد
1387/5/1|استفاده بدون جهت در فقه اسلام و حقوق تطبیقی
1387/5/1|بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
1387/5/1|مشروعیت خسارت تاخیر تادیه
1387/4/18| مبادله در فقه اسلا‌می
1387/4/10|استرداد مزایای اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی ( مطالعه تطبیقی )
1387/4/10|اجاره به شرط تملیک
1387/4/1|دفاع از مبناى امام خمينى(ره) حيل ربا
1387/2/7|باز پژوهی سببیت حیازت در تملک
1386/10/1|آزادی معنوی در اسلام
1386/7/30| ارث، زن و مرد
1384/10/1|بررسی فقهی برد و باخت در مسابقات
1384/6/1| مادگان هزار دادِستان / کتاب هزار رای (۹)وتایم شرینگ Timesharing
1383/11/1|زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک
1382/4/1| ارتكاب قتل به اعتقاد قصاص و يا مهدورالدم بودن
1381/11/28|نگرش نو به مفهوم و قلمرو حریم
1381/11/28|جريان حريم در اراضی مملوکه
1381/11/28|ملاک تعيين حريم
1381/11/28|وضعيت حقوقی حريم
1381/11/28|معامله به قصد فرار از دین
1381/11/28|طرفين عقد حواله
1381/11/1| بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا ( 1980 وین ) با مطالعه تطبیقی
1379/10/1|مسئولیت و حقوق عامل حمل ونقل مرکب در معاهده ژنو 1980
1379/9/1|مسئولیت مدنی سبب مجمل
1379/5/1|تحول نهاد وقف و دورنماي آينده آن
|فوق منفعت يا « عدم النفع » در حقوق ايران و اسلام
|نقش سکوت در بیان اراده
|حجب در قانون مدنی
|سخنرانی به مناسبت چهل و نهمین سالگرد استقلال کانون وکلای تبریز
|حمایت از زیان‌دیده و مسئولیت تولیدکنندگان در حقوق فرانسه
|نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر
|حقوق مالي
|بهره‌برداري از انفال

امور حسبی

حق انتفاع

رهن
1387/12/2|رهن دين
1387/5/3|رهن با اجاره
1387/5/1|بيع عين مرهونه توسط راهن از منظرفقه و حقوق مدنی

سقوط تعهدات
1388/12/17|حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران
1387/12/10|همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى ابراء(2)
1387/12/3| * تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار
1387/5/1|همراه با دايره المعارف فقه اسلامی ابرا (۱)
|اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده است
|تسليم مال يا پرداخت وجه نشانه مديونيت است

شرايط اساسی معاملات
1387/5/9|بيع زمانى
1381/11/28|نقش مشروعيت جهت در صحت معاملات
|شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني

شروط
1381/11/28|شرط ضمن عقد
1381/11/28|شرط ضمن عقد

شرکت مدنی

صلح
1387/12/2|صلح‌ التزامي‌ به‌ سود طرف‌ مصالحه
1387/12/2|صلح التزامي به سود طرف مصالحه (بخش دوم و پاياني)
1387/12/2|صلح التزامي به سود شخص ثالث
1387/4/4|صلح ابتدايى

ضمان
1380/7/1|قرارداد ضمان معلق
|مباني ضمان عقدي و آثار حمايتي آن در حقوق ايران
|ضمان عقدی،ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه؟
|عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی

ضمان عقدی
1387/12/2| اثر عقد ضمان تبديل تعهد است يا انتقال دين ؟
1387/12/2| تضامن و آثار و اوصاف آن

ضمان قهری
1387/12/10|بدل حيلوله ازنگاه امام خمينى
1387/12/10|همراه با دايرة المعارف فقه- اتلاف( قسمت اول)
1387/12/10|همراه با دايرة المعارف فقه اتلاف (قسمت دوم)
1387/12/3| ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود
1387/12/3|استرداد مزايای تامين اجتماعی از محل دين مسئوليت مدنی
1387/12/3|بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
1387/12/3|مباني حقوقي و مقررات بهره و زيان ديركرد
1387/5/1|باجه(۱)
1387/5/1|اباحه(۲)
1387/5/1|اباحه(۳)
1387/5/1|بررسی بدل الحويه
1387/5/1|همراه با دايرة‏المعارف فقه اسلامى ابطال
1387/5/1|همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى
1387/4/1|نظر به جبران کاهش ارزش پول
1386/12/17|عناصر غصب
1382/12/26|خسارت تاخير تاديه
1381/11/28|جسارت تاخير تاديه
1381/11/28|بررسی مفهوم غصب
1381/11/28|تمايز غصب و آنچه در حکم غصب است
1381/11/28|قلمرو قاعده اقدام در مسوليت مدنی صغار
1381/11/28|ضررهای قابل مطالبه
1381/11/28|ماهيت مسوليت و قلمرو آن
1381/11/28|مفهوم ضمان قهری اسباب آن
1381/10/1|بررسی عنصر خطا در حقوق مسئوليت مدنی ايران
|مطالعه ي تطبيقي مسؤوليت هاي ناشي از تجاوز به جنبه ي معنوي حقوق مالكيت هاي ادبي و هنري
|پرداخت ثالث در اداره مال غير
|جبران مالی خسارت معنوي در نظريه هاي حقوقی

عقد بيع
1389/2/1|تاملی فقهی حقوقی بر بیع متقابل
1388/7/1|اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق بیع متقابل
1387/12/10|بيع قسطى
1387/12/2|بيع زماني
1387/5/1|بررسى موضوع شناسى بيع دين
1387/4/17| نگاهى به اختلاف فتاواى آية اللّه خويى و شهيد صدر در باب بيع
1387/2/1|بررسی قرارداد های متقابل در صنعت نفت
1386/10/1|ماهیت و آثار حقوقی بیع متقابل
1386/7/1|مطالعه جایگاه حقوقی قرارداد بیع متقابل
1385/7/1|جنبه های حقوقی قرارداد های متقابل
1385/4/1|قرارداد بیع زمانی
1384/7/1|قرارداد بیع متقابل
|بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران
|مدل سازی و تحلیل قرارداد بیع متقابل
|بیع زمانی مالکیت
|بیع زمانی چیست؟
|بیع کالی به کالی

قواعد عمومی قراردادها
1389/9/17|ضمان درک
1389/7/11|حوزه تاثیر اشتباه در قرارداد
1389/7/11|منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق و ایران و آمریکا
1389/7/11|نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود
1389/7/11|بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران
1389/7/11|تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران . انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین )
1389/4/15|مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد
1388/12/17|توابع مورد معامله و اثر فقدان آن
1388/12/9|اثر نقض قابل پیش بینی بر روابط قراردادی
1388/12/9|نقد مفهوم و آثار طلب مشاع
1388/3/2|ماهیت حقوق تهعد به نفع شخص ثالث
1388/3/2|تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران
1388/3/2|استصحاب و اصاله اللزوم
1387/12/10|پژوهشى در تعديل قرارداد
1387/12/10|قاعده «ما يضمن » (بخش پايانى)
1387/12/10|عقد اختيار
1387/12/3|وضعيت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه
1387/12/3|ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي
1387/12/3|بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ
1387/12/3|بررسى فقهى برد و باخت در مسابقات
1387/12/2|قراردادهاي انتقال فناوري
1387/12/2|« وصيت عقد است يا ايقاع »
1387/12/2|معامله به قصد فرار از دين
1387/12/2|معامله به قصد فرار از دين
1387/10/7|اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
1387/10/7|محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده
1387/10/7|برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها ( با رجوع به سیستم حقوقی انگلیسی )
1387/6/23|بررسی قراردادهای بین المللی طراحی تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
1387/5/1|تعديل تعهدات قراردادی بر پايه اصول و قواعد حاکم بر فقه اسلامی
1387/5/1|دومعامله دريک معامله
1387/5/1|شرط جزايی در عقود
1387/4/23| قاعده(مايضمن) بخش دوم
1387/2/7|انتقال قرارداد
1385/1/1|بررسی راهكارهاي حل مشكل تأخير تأديه در بانكداري بدون ربا
1385/1/1|ماهيت نمايندگي با تكيه بر مفاهيم اسلامي ـ فقهي
1384/10/1|نظم عمومي و الزام به انعقاد قرارداد
1384/7/1|رويكردي تحليلي به ماهيت حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي
1384/1/1|بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران
1382/10/1| اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد وكالت
1381/11/28|بررسی قرارداد بيمه مهريه(بيمه ايران)
1381/11/28|بررسی قرارداد بيمه مهريه(بيمه دانا)
1381/11/28|مفهوم عقد
1381/11/28|تعليق در عقود
1381/11/28|شرط بنايی
1381/11/28|معامله مولی عليه به سمت قيمومت با خود
1381/11/1| مباني نظري تعهدات طبيعي
1381/4/1|مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطلاعات با تاكيد بر نظامهاي كامن‌لا
1381/2/1|نگاهي اجمالي به اصل حاكميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاكم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري
1380/4/1|تعارض تعهدات اصلي و فرعي در قرارداد
1380/4/1|ستايش قرارداد ، يا اداره قرارداد
1378/2/1|ضمان حسن اجراي قرارداد
|بيع كالي به كالي
|مباني تفكيك پذيري اراده به قصد و رضا وآثار مترتب برآن
|واگذاري كار و موضوع قرارداد به ديگري در اجاره اشخاص و مقاطعه كاري
|بررسی فقهی و حقوقی تأسيس وکالت بلاعزل
|شروط ضمن‌العقد در مذاهب اسلامي و حقوق ايران
|مبناي حقوق انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف
|شرط ابتدايي
|انتقال ضمان در بيع بين‌المللي كالا
|تفسير قرارداد
|قائم مقام خاص متقاعدين
|قاعده(( مايضمن))بخش اول

مالکيت
1387/12/10|قواعد فقهى (6):قاعده يد
1387/12/10|شرط خيار رجوع به وقف هنگام نياز از نگاه آيه اللّه سيد احمد خوانسارى
1380/7/1|نحوه بهره‌برداري از آبهاي عمومي در حقوق ايران با نگرشي تطبيقي
| مالكيت دولت نسبت به آبهاي عمومي و اراضي وابسته به آن

مسئوليت مدنی
1389/4/15|نگرشی انتقادی به معیار (( انسان معقول و متعارف )) برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی
1389/4/15|تحقیقی پیرامون سیر اندیشه ضمان طبیب در فقه امامیه
1389/4/15|مطالعه تطبیقی راهکارهای جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی
1388/12/17|مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاههای عمومی
1388/12/17|اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی
1388/3/2|تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی
1387/12/7|نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری
1387/12/2|بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
1387/12/2|حق بيوه زن
1387/6/23|قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت
1387/5/1|مسئوليت جمعی
1384/10/1|تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی
1382/11/1|مقدمه‌اي بر مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي
1382/4/1|تاثير اضطرار در مسئوليت مدني
1380/8/1| مبناي محاسبه قيمت در كالاي قيمي مقبوض به عقد فاسد از ديدگاه محقق اول و ثاني
1380/7/1|نظريه از دست دادن فرصت مسئوليت مدني
1380/7/1| توافق بر خسارت در قراردادها
1380/4/1|نقد و بررسي تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني ( عدم‌النفع )
1379/5/1|مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي در برابر مسافر و كالا ( بررسي سيستم ورشو )
1378/3/1|خطاي ورزشي و مسئوليت ورزشي
|تقصير زيان‌ديده
|هدف مسئوليت مدني
|قاعده جلوگيري از خسارت
|ضرر جبران‌پذير از ديدگاه رويه قضايي
|مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي
| گزارش كنفرانس ديپلماتيك جهت حمايت از آثار صوتي ، تصويري هنرمندان و توليدكنندگان
| از آستين طبيبان ، قولي در مسئوليت مدني پزشكان
| مسئوليت ناشي از فعل اشخاصي كه تحت مراقبت و مواظبت ديگري هستند ( مسئوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون )
| عصر تجربه و حقوق تجربي اصول جبران خسارت در نظام حقوقي امريكا
|مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل ( تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل )
|نظريات عدالت در انديشه سياسي ابن خلدون

مشارکت

معاملات فضولی

وديعه و عاريه
1387/12/10|رسالة في جواز بيع الوقف

وصيت
1388/12/9|ماهیت حقوقی وصیت
1387/12/2|بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين بخش نخست : وصيت بر حمل
1381/11/28|اعتبار مصلحت در تصرفات وصی
1380/3/1|بررسي شرايط وصي از ديدگاه هفت مذهب اسلامي(اماميه ، مالكي، حنبلي ، شافعي ، زيدي ، ظاهريه )
|وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار

وکالت

کليات
1387/12/7|وضعیت شرط تضمین سود
1387/12/3|قانون اساسي اتحاديه اروپايي
1387/12/2|نتايج اخلاقي و حقوقي نظريه فلسفي اسپينوزا

  جستجوی مطالب 
   
 
طبقه بندی موضوعی
جستجوی وکیل
  شهر :
حوزه فعالیت :
جستجوی پیشرفته
Copyright © 2008-2011 Hooghoogh.com All rights resereved