صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
 
                          
  حدود اختیارات وکیل
علامت گذاری صفحه
چاپ
ارسال e-mail 


 وکالت در حقوق ایران

حدود اختیارات وکیل


 


ماده 667 قانون مدنی اختیارات وکیل را به اختیارات صریح ، عرفی و قرائن و شواهد تقسیم کرده است چنانکه می گوید :"وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل اختیار اوست تجاوز نکند".


ماده فوق اختیارات وکیل را به اختیارات صریح و اختیارات ضمنی تقسیم کرده است. اختیارات صریح آن است که صریحاً در عقد وکالت آمده باشد که آیرا باید وکالت صریح نامید  ((Express Agency اختیارات ضمنی اختیاراتی است که صریحاً در عقد وکالت نیامده باشد ولی می توان قانوناً یا عرفاً یا با توجه به شواهد و قرائن یا عقلاً چنان وکالتی را ضمن عقد فرض کرد ((Implied Agency .

  جستجو ی مطالب
  جستجوی پیشرفته
  جستجو ی وکیل
شهر:
کلمه جستجو
  جستجوی پیشرفته
Copyright © 2008-2011 Hooghoogh.com, All Rights Reserved