صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
 
                          
  تأمین خواسته
علامت گذاری صفحه
چاپ
ارسال e-mail 


 رویه عملی

تأمین خواسته:


1-     در تأمین خواسته نیز خسارات احتمالی باید بدهیم.


2-     تأمین خواسته را هم می توان مستقلا یا ضمن دادخواست اصلی مطرح کرد . تأمین خواسته به تنهایی هزینه بسیار قلیلی دارد اما درخواست کننده مکلف است ظرف ده روز پس از صدور قرار تأمین خواسته در ماهیت دعوی نیز دادخواست بدهد و الا دادگاه به تقاضای طرف از قرار تأمین رفع اثر می کند.


3-     در تأمین خواسته باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم فورا به نظر دادگاه برسد و این خواهان است که باید پیگیر قضیه باشد و از اعضاء دفتر دادگاه بخواهد که پرونده را به نظر رئیس دادگاه برسانند. ضوابط و قواعد مربوط به تأمین خواسته در مواد 225 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

  جستجو ی مطالب
  جستجوی پیشرفته
  جستجو ی وکیل
شهر:
کلمه جستجو
  جستجوی پیشرفته
Copyright © 2008-2011 Hooghoogh.com, All Rights Reserved