عناوین حقوقی 
مقالات
 
۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ تاریخ:

تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتریان

فرمهای دادگاهی
شهرداری
نمونه فرم مفاصا حساب نوسازی
نمونه برگ گواهی ساختمان
فرم های تمدید مهلت پروانه ساختمان
فرم گواهی عدم خلاف ساختمان
کيفري
یرگ تحقیق از شاکی
برگ تحقیق از متهم
فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چک مفقودی یا سرقتی
برگ جلب متهم
آگهی کشف جسد
گواهی پزشکی قانونی
برگ بازجویی و صورتمجلس جهت درج اظهارات شاکی
فرم قرار قبولی کفالت
فرم اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت به ضررغیررشید
فرم مبادرت به عملیاتی که سبب تزلزل و خرابی آثار فرهنگی – تاریخی نموده
فرم بکار گماردن طفل صغیر/غیررشید
فرم دفن/مخفی کردن جنازه
فرم ابطال صورتجلسات
فرم ابطال صورتجلسات ۲
فرم افترا وهتک حرمت
فرم توهین به امام خمینی (ره)/مقام معظم رهبری
فرم توهین به مقدسات اسلامی /انبیاء عظام/ائمه طاهرین/حضرت زهرا (س)
فرم اختفاءو یا تمهید وسایل فرار
فرم اخلال درنظم وآسایش عمومی "
فرم امتناع ازرسیدگی / تأخیردرصدورحکم
فرم اظهارنظربه نفع طرف مقابل درمقام داوری/ ممیزی / کارشناسی بااخذ وجه /مال
فرم اتهام رشوه دادن
فرم مرتکبین ارتشاء،اختلاس وکلاهبرداری
برگ استعمال مشروبات الکلی بصورت علنی
فرم اتهام فرار از زندان
فرم قراردادن تکدی/کلاشی به عنوان پیشة خود
فرم قتل غیرعمدی به واسطة بی‌احتیاطی
فرم قدرت نمایی " به وسیلة چاقو/اسلحه
فرم حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی
فرم ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص
فرم جعل/و استفاده از سند مجعول
فرم خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور
فرم خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی
فرم خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی
فرم خرید و فروش غیرمجاز اموالِ تاریخی – فرهنگی
فرم اتهام ربا خواری”
فرم اتهام رشوه دادن
فرم اتهام رشوه گرفتن "
فرم مبادرت به سلب آزادی
فرم سرقت/خرید/اخفایِ اشیاء و لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی/تاریخی/مذهبی تحتِ حفاظت/نظارت دولت
فرم اتهام جعل/و استفاده از سند مجعول
فرم قتل عمد
فرم استفاده از لباسهای رسمی مأمورین
فرم استفاده غیرمجاز لباسهای رسمی مأموران کشورهای بیگانه
فرم تجاوز به اراضی/و تپه‌ها/ و اماکن تاریخی/و مذهبی
فرم تخریب مجموعه فرهنگی/تاریخی/مذهبی
برگ توهین و فحاشی
فرم ضربی وجرح
ثبتي
نمونه برگ اول سند مالکیت
سفته
صفحه دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه
فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی
فرم اخطاریه دفترخانه اسناد رسمی
فرم بازداشت پلاک ثبتی به عنوان وثیقه
نمونه تایید شده فرم سند
خانوادگي
برگ دادخواست گواهی انحصار وراثت
برگ استشهادیه برایاخذ گواهی انحصار وراثت
نمونه دیگر برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
رونوشت آگهی حصر وراثت
تجاري
فرم اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
فرم اظهارنامه پلمپدفاتر تجاری
فرم گواهی پلمپ دفاتر تجاری
حقوقي
نمونه ای از برگه چک
فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب
برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک
برگ دادخواست استخدامی
قبض رسید سپرده بانکی
قبض رسید سپرده بانکی
برگ اخطاریه
برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمائم
برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی
صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه
فرم اعلام تقدیم دادخواست
برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع
برگ تحقیق از گواه
نمونه چک عادی
فرم درخواست عدم پرداخت وجه چک
فرم قرار قبولی وثیقه
برگ اظهارنامه مالیاتی
فرم وکالتنامه و قرارداد
فرم دیوان عدالت اداری
فرم دادنامه
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت
صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال اتومبیل
صدور دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند
صدور دستور موقت به منع استفاده از وکالتنامه
صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی
صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک
صدور دستور موقت به منع از هرگونه استفاده ونقل وانتقال تلفن
دستور موقت بر استرداد فرزند
صدور دستور موقت به اتصال تلفن
فرم دستور تخلیه
فرم ابطال‌عملیات اجرایی
ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد به انضمام کلیة خسارات قانونی
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ۱
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ۲
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ۳
فرم ابطال صورتجلسات شرکت ۱
فرم ابطال صورتجلسات شرکت ۲
فرم ابطال وکالت نامه
فرم ابطال وکالت نامه بلا عزل
فرم اجاره نامه
فرم اجازة ثبت ازدواج به علت عدم امکان استئذان از ولی
فرم اجازة ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
فرم الزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره
فرم الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی
فرم الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن
فرم الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن ۲
فرم الزام به ثبت واقعه رجوع به انضمام کلیه خسارات قانونی
فرم الزام به تغییر نام
فرم الزام به تحویل مبیع مقوم
فرم الزام به تحویل مبیع مقوم ۲
فرم الزام به تحویل مبیع اتومبیل
فرم الزام به تکمیل موضوع قرارداد
فرم الزام به تکمیل موضوع قرارداد ۲
فرم الزام به تکمیل موضوع قرارداد ۳
فرم الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
فرم الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل ۲
فرم الزام به تحویل مورد اجاره
صدور حکم بر الزام به تکمیل موضوع قرارداد
فرم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه
فرم الزام به تکمیل موضوع قرارداد ۲
فرم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی
فرم اعسار از پرداخت محکوم ٌ به / و تقاضای تقسیط آن
فرم اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت
فرم استرداد جهیزیه مقوم
فرم استرداد جهیزیه مقوم ۲
فرم استرداد جهیزیه مقوم ۳
فرم استشهادیه
فرم اعتراض به قرار تأمین خواسته
فرم اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامة
فرم تقاضای صدور حکم ثبت واقعه ازدواج موقت
برگ اظهارنامه
برگ اظهارنامه۲
برگ اظهارنامه۳
برگ اظهارنامه۴
برگ اظهارنامه۵
فرم اخطار قانونی در اعلام عزل از وکالت
فرم اخطارقانونی
فرم اخطارقانونی۲
برگ فک رهن
فرم فک رهن ۲
برگ دادخواست فرجامخواهی به دیوانعالی کشور
فرم تقاضای صدور حکم فرزند خواندگی
فرم صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت عدم تنفیذ مالک
فرم تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه
فرم تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ۲
فرم تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ۳
فرم صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم
فرم صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی
فرم صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت وجود غبن
فرم صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف ازشرط و استرداد وجوه پرداختی
فرم صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی ۳
فرم تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی
دادخواست تجدیدنظر
فرم صدور دستور فروش ملک مشاعی به انضمام کلیه خسارات قانونی
فرم اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز
فرم داوری نامه
فرم قرار تامین خواسته
فرم قرار تامین خواسته۲
فرم قرار تامین خواسته۳
  جستجوی مطالب 
   
طبقه بندی موضوعی
جستجوی وکیل
  شهر :
حوزه فعالیت :
جستجوی پیشرفته
Copyright © 2008-2011 Hooghoogh.com All rights resereved