آیا خلع ید از ملک قولنامه‌ای امکان پذیر است؟


آیا خلع ید از ملک قولنامه‌ای امکان پذیر است؟

خلع در لغت به معنی ساقط کردن و ید به معنای دست است. خلع ید در اصطلاح حقوقی به معنای پایان دادن به تصرفات غاصب است. این دعوا ویژه اموال غیر منقول است و زمانی که شخصی بدون اذن مالک ملک وی را تصرف کرده و حاضر به تخلیه نباشد. مالک با در دست داشتن دلالیل مالکیت می تواند وی را از طریق دادگاه از ملک اخراج نماید.

طبق  رای وحدت رویه شماره ۶۷۲، خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالكیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالكیت قابل استماع نیست.

از این رو خریدار ابتدا باید برای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک اقدام نماید، سپس در مرحله بعد دعوی خلع ید را اقامه و برای رفع تصرف متصرف اقدام کند.

منبع: میزان

«« بازگشت

تاریخ درج: 1403/02/18