موضوع:
  • اعتراض به «رأی دادگاه» چه مراحلی دارد؟ اعتراض به «رأی دادگاه» چه مراحلی دارد؟

    گاهی در دعاوی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح می‌کنند، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که این آخر راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند از راه های مختلف به این رأی صادره اعتراض کند. این نوشته را بخوانید تا با نحوه اعتراض به رأی دادگاه آشنا شوید.

  • قاچاق ۱۶ کانتینر استیل قاچاق در پوشش "سنگ گچ" قاچاق ۱۶ کانتینر استیل قاچاق در پوشش "سنگ گچ"

    فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۶ دستگاه کانتینر حاوی ضایعات استیل قاچاق خبر داد.

  • اعراض از مالکیت به چه معناست و چه آثاری دارد؟ اعراض از مالکیت به چه معناست و چه آثاری دارد؟

    انسان‌ها گاه غیرارادی و از طریق قراردادهایی همچون خریدوفروش یا غیر از آن و گاهی هم غیرارادی و از طریق رابطه‌ی توارث که میان آنها و دیگران وجود دارد، مالک اموال می‌شوند. با ایجاد رابطه‌ی مالکیت انسان‌ها گسترده‌ترین تسلط را بر اموال پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توانند به هر نحوی که می‌خواهند از آن بهره‌برداری کنند.

 1 2 3 4 5  ...