موضوع:
  • انواع تهاتر و شرایط اعمال آن انواع تهاتر و شرایط اعمال آن

    تهاتر عبارتست از وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در دو شخص یعنی هر دو هم، ازهم طلبکارند هم به یکدیگر بدهکار.

  • برای چه کسانی قیم تعیین می‌شود؟ برای چه کسانی قیم تعیین می‌شود؟

    پدر یا جد پدری، سرپرست طفل، غیررشید یا مجنون هستند و با وجود آن‌ها نوبت به قیم نمی‌رسد، بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می‌شود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند.

  • چگونه سفته را پر کنیم؟ چگونه سفته را پر کنیم؟

    سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

 1 2 3 4 5  ...